Pandy allmänna villkor / Terms of Use

Senast uppdaterat 25 augusti 2022.

Parter

Pandy AB, Banérgatan 10, 115 23, Stockholm, www.pandy.co, org. nr. 559035-6332, (nedan Pandy), utför hushållsnära tjänster så som exempelvis flytt, flyttstädning, flytthjälp och fixartjänster för både hem och kontor.

Kunden är den, fysisk eller juridisk, person som beställer en eller flera av Pandys tjänster (nedan Kunden). Beställning görs fysiskt med Pandys personal, genom Pandys app, hemsida, mail, chat eller telefon.

1. Utbud av tjänster

1.1 Pandy tillhandahåller följande tjänster:

 

a) ”Hemservice”, vilket omfattar städning, strykning, fönsterputs, flyttstädning och trädgårdsservice samt annat hushållsarbete som Pandy och Kunden i samråd kommer överens om.

 

b) ”Flyttservice”, vilket omfattar all form av transport av kundens överenskomna egendom. Kunden ansvarar för att förklara vad som ska transporteras ifrån den angivna adressen. 

 

c) "Fixare" och “Fixartjänster”, vilket omfattar hemnära tjänster så som bl.a. möbelmontering, takmontering och väggmontering. Kunden informerar vid beställningstillfället vilka arbeten som ska utföras.

 

d) “Målartjänster”, vilket omfattar arbetstid och arbetskraft för målningsarbete. Kunden informerar vid beställningstillfället vilka arbeten som ska utföras.

 

e) ”Specialtjänster”, vilket omfattar tjänster som kunden kommer överens om med Pandy som inte finns under de påvisade yrkena.
 

1.2 Genom att genomföra en bokning godkänner Kunden Pandys Allmänna villkor. 

 

2. Åtagande

2.1 Pandy förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Pandy åtar sig att leverera arbetskraft med erforderlig erfarenhet i den mängd som efterfrågas av kund.


2.2 Kunden och eventuella andra medlemmar i dennes hushåll uppträder korrekt och ansvarsfullt mot Pandys personal i samband med utförandet av tjänsten. Om så inte är fallet har Pandy rätt att avbryta utförandet av tjänsten med full debitering. 


2.3 Kunden skall informera och samråda med Pandys personal om samtliga förhållanden som den behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt. Detta inkluderar strukturell information samt information om var ledningar och rör är dragna. 


2.4 Kunden skall även informera Pandy om eventuella risker med att utföra ett arbete, såsom gammal tapet, mögel, ruttet material eller andra eventuella förhinder som kan försvåra arbetet.


2.5 Kunden skall underlätta arbetet i den mån det går för Pandy att utföra tjänsten. Vissa tjänster förutsätter förberedelse för garanterat resultat inom den tidsram Pandy åtagit sig jobbet, såsom att korrekt material finns tillgängligt samt en omöblerad bostad vid flyttstädning.

2.6 Kunden bär fullständigt ansvar för att informationen som förmedlats till Pandy är korrekt, fullständig och så detaljerad som möjligt för att Pandy skall kunna uppskatta tidsåtgång och sedermera fastställa en offert. Då kunden undanhållit eller glömt att berätta väsentlig information för det praktiska arbetet har Pandy rätt att i efterhand fakturera arvode för det extraarbete som tillkommit. 


2.7 Pandy äger rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan häva detta åtagande. Pandy skall dock därvid omgående informera och samråda med Kunden. Med särskilda skäl avses t.ex. att arbetsmiljön är undermålig, osäker, ohälsosam eller annars sådan att Pandy inte kan utföra tjänsten på ett säkert sätt.


2.8 Pandy förutsätter att varken Kunden eller Kundens närstående anställer Pandys personal för att utföra tjänster omnämnda i detta avtal. Om så ändå sker skall Kunden utge ett vite till Pandy motsvarande tre (3) heltidsmånadslöner för den anställda (enligt gällande anställningsavtal med Pandy) jämte sociala avgifter för varje sådan anställd person. Med ”närstående” avses i detta avtal;

a) den som är gift eller sammanboende med Kunden; och

b) den som i övrigt är nära släkting till Kunden.

 

2.9 Pandy åtar sig att i erforderlig mån vara så miljövänliga som möjligt i utförandet av tjänsten. Pandy strävar alltid efter att minska sitt miljömässiga avtryck och samarbetar med företag som hjälper Pandy att tillhandahålla miljövänliga medel som håller hög kvalitet.


 2.10 Dessa villkor samt Pandys Integritetspolicy kan komma att ändras eller justeras. Det åligger kunden att hålla sig uppdaterad om gällande villkor, priser och policys inför varje beställning av Tjänster från Pandy.


3. Avgifter och övriga betalningsvillkor

3.1 Kunden skall till Pandy utge ersättning för utförd tjänst enligt gällande priser vilka framgår i offert eller pris som kommunicerats från Pandy. 


3.2 Betalning sker enligt specificerad offert. I det fall information som kunden uppgett inte stämmer förbehåller sig Pandy rätten att fakturera ut ett högre belopp.
Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen enligt en räntesats motsvarande diskontot för aktuell tidpunkt med ett tillägg av åtta (8) procentenheter. 

3.3 Efter utförd tjänst får privata kunder en SMS-länk från företaget Zaver där möjlighet till delbetalning, faktura samt direktbetalning går att välja. Vid val av delbetalning eller faktura görs en Microupplysning (Bisnode). 

Juridiska personer mottar efter utförd tjänst en faktura, 20 dagar netto, skickad per mail.


3.3 Faktura och offert anges i två belopp med anledning av direktavdraget i Lagen om skattereduktion för hushållsnära tjänster (s.k. ROT/RUT-avdrag). Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen skattereduktion för arbetskostnaden. Är Kunden berättigad till skattereduktion skall det lägre beloppet väljas. Om Kunden ligger i riskzonen för att skattereduktion ej kommer att medges skall det högre beloppet väljas. Är Kunden inte berättigad till skattereduktion kommer endast ett belopp anges på fakturan, totalbeloppet.


3.4 Administrativa avgifter kan tas ut för administrativt merarbete, exempelvis vid fakturabetalning.


3.5 Om Kunden i 3.3 har valt det lägre beloppet så gäller att om Skatteverket inte godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på grund av att Kunden inte är berättigad till skattereduktion, skall Kunden mot en påminnelsefaktura erlägga det obetalda beloppet från ursprungsfakturan. 


3.6 Det är Kundens ansvar att själv vara medveten om den tid och datum Kunden har bokat tjänsten.
Kunden skall meddela Pandy minst 48 timmar (2 dagar) i förväg om en specifik avtalad tjänst ej kan utföras. I annat fall skall full ersättning för beställd tjänst erläggas. Notera att total ersättningen gäller innan ROT/RUT-avdrag.

Pandy kan kostnadsfritt avboka kundens tjänst minst 48 timmar i förväg.


3.7 Anmärkningar på Pandys fakturor skall skriftligen vara Pandy tillhanda senast 5 dagar efter fakturadatum.


3.8 Pandy åtar sig att kunna ändra priser för de nämnda tjänsterna i punkt 1.1 utan att behöva meddela kunden. Ett arbete som är överenskommet innan prisförändringen skall inte följa den nya prissättningen och det överenskomna priset består. Pandy förbehåller sig att ändra prissättningen på Tjänsterna utan att meddela Kunden. Det åligger kunden att inför varje bokad Tjänst informera sig om aktuellt pris. Bokat pris gäller, och vid abonnemang ändras priset efter 4 veckor.

3.9 Pandy använder sig i vissa kampanjsammanhang för rabattkoder. I allmänna kampanjer där tjänsten inte specificeras förbehåller sig Pandy rätten till att välja ifall rabattkoden gäller med vissa begränsningar (exempelvis inom vilken tidsram och vilka tjänster den gäller för).

4. Ansvarsbegränsning, etc.

4.1 Om Pandy inte utfört en inbokad Tjänst och det inte beror på omständigheter hänförliga till Kunden, ska inte Kunden faktureras för den aktuella Tjänsten.


4.2 Kunden skall erbjuda möjlighet till arbetsstart 30 minuter innan och efter utsatt tid. Om så inte är fallet har Pandy rätt att debitera 100% av offererad tjänstekostnad mot kunden.


4.3 Kunden ska vid tjänstens utförande ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen ska täcka de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. 


4.4 Pandy har en erforderlig ansvarsförsäkring hos Trygg Hansa för våra olika verksamhetsgrenar. 

För flyttservice förhåller sig till Allmänna bestämmelser BOHAG 2010 samt KONTOR 2003.
Maxersättningen per skada och kund är 20pbb, motsvarar 952 000 kr år 2021. Prisbasbeloppet ändras varje år, det är SCB (Statistiska Central Byrån) som fastställer prisbasbeloppet för varje år.


4.5 Om det visas att Pandy eller dess personal av oaktsamhet förorsakat sak- eller personskada ersätter eller åtgärdar Pandy sådan skada (direkt skada eller direkt förlust). Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder. Skadevärderingen och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Pandys företagsförsäkring.


4.6 Pandy svarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador, psykiska skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.

 

4.8 För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst skall Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Pandy därom (se 17 § Konsumenttjänstlagen).


4.9 Kunden kan få svårt att uppfylla sin bevisbörda om mer än 24 timmar förflutit efter utfört arbete varför det rekommenderas att man meddelar Pandy om eventuella fel inom 24 timmar.
När det gäller sakskada rekommenderas att man meddelar Pandy inom sju (7) arbetsdagar efter skadans uppkomst till Pandy. Om det finns omständigheter som föranleder att anmälan om sakskada ej kan ske senast sju (7) arbetsdagar efter utförd tjänst men inom skälig tid görs en bedömning från fall till fall beroende på omständigheterna.


4.10 Det är enbart Kunden som har rätt till garanti på utförd tjänst. När resultatet är accepterat av Kunden förlängs ej garanti över till ny innehavare av bostaden. Detta inkluderar även familj, vänner och andra närstående till Kunden.


4.11 Kunden bär fullt ansvar till att det finns skälig tid för Pandy att uppfylla garanti på utförd tjänst (minst 24h), exempelvis kunna korrigera ej färdigställt arbete. Ifall skälig tid ej erbjudits, har Kunden ej rätt till garanti eller annan kompensation.

4.12 Enligt BOHAG 2010 och KONTOR 2003 är Kunden vid inbokning av transport ansvarig att informera Pandy AB om särskilt värdefulla föremål (föremål som betingar ett högre värde än 0,5 pbb).

 

5. Uppsägning på grund av avtalsbrott

5.1 Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal;

 

a) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten; eller

 

b) om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

6. Meddelanden

6.1 Meddelanden föranledda av detta avtal skall skickas skriftligen till hello@pandy.co.

6.2 Om parts adress eller telefonnummer ändras skall denne skriftligen meddela motparten om ny adress/telefonnummer alternativt ändra sina privata uppgifter i Förmedlingstjänsten.

6.3 Överenskomna avvikelser från detta avtal skall, för att gälla, upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.

7. Tvist

7.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

 

8. Personuppgiftslag/GDPR

8.1 Genom användande av Pandys Tjänster och Förmedlingstjänsten godkänner Kunden att dennes personuppgifter lagras. Pandy använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänster mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att erbjuda Kunden tilläggstjänster samt lämna erbjudanden som utgör komplement till tjänsterna. Förutom att Pandy därvid behandlar personuppgifterna internt inom företaget, använder sig Pandy även av utomstående företag som bidrar Pandy med ändamålsmässig användning av lagrade uppgifter. Kunder har enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning möjlighet att kontakta Pandy för information om lagringen av personuppgifter. Mer information går att finna i Pandys Integritetpolicy.

Pandy AB © 2016-2022