Pandy Villkor / Terms of Use

Parter

Pandy AB, Östermalmsgatan 101, 114 59, Stockholm, www.pandy.co, org. nr. 559035-6332, (nedan Pandy).

Användare är den, fysisk eller juridisk person, som registrerar konto för användning samt bokar eller efterfrågar någon av Pandys tjänster. (nedan Kunden).

 

Bakgrund

Pandy verkar inom tjänstesektorn och erbjuder olika hushållsnära tjänster. Kunden har genom registrering och/eller användning av Pandys mobilapplikation, webbplats, skriftlig konversation via email, samt muntlig konversation via telefon samt fysiskt möte (nedan gemensamt ”Förmedlingstjänsten”) förklarat sig vara i behov av Pandys tjänster och parterna har med anledning härav kommit överens om följande:

 

1. Utbud av tjänster

 

1.1 Pandy tillhandahåller följande tjänster:

 

a) ”Hemservice”, vilket omfattar städning, strykning, fönsterputs, flyttstädning och trädgårdsservice samt annat hushållsarbete som Pandy och Kunden i samråd kommer överens om.

 

b) ”Flyttservice”, vilket omfattar all form av transport av kundens överenskomna egendom. Kunden ansvarar för att förklara vad som inte får transporteras ifrån den angivna adressen. Pandy har en erforderlig ansvarsförsäkring hos Trygg Hansa för flyttservice som förhåller sig till Allmänna bestämmelser BOHAG 2010. Maxersättningen per skada och hushåll är 20pbb, motsvarar 952 000 kr år 2021. Prisbasbeloppet ändras varje år, det är SCB (Statistiska Central Byrån) som fastställer prisbasbeloppet för varje år.

 

c) "Fixare" och “Fixartjänster”, vilket omfattar hemnära tjänster med fokus på ROT-arbeten och innefattar bl.a. möbelmontering, hantverkare, väggmontering. Kunden beställer jobb och förklarar genom Förmedlingstjänsten vad som skall göras.

 

d) “Målartjänster”, vilket omfattar arbetstid och arbetskraft för målningsarbete. Pandy åtar sig att leverera arbetskraft med erforderlig erfarenhet i den mängd som efterfrågas av kund. Kunden ansvarar för material vid målning och skall innan jobb utförs införskaffa det material och de redskap som behövs för att utföra jobbet.

 

e) ”Specialtjänster”, vilket omfattar tjänster som kunden kommer överens om med Pandy som inte finns under de påvisade yrkena. Omfattar jobbet någon som ej finns registrerat som yrke så kommer Pandy förse kunden med offert som ska accepteras av Kunden innan arbetet påbörjas.

 

1.2 Den tjänst som Pandy tillhandahåller samt vid vilken tidpunkt tjänsten skall utföras överenskommes genom Förmedlingstjänsten och bekräftas av Pandy genom att bekräftelse visas i Pandys mobilapplikation. Kunden accepterar genom att godkänna villkoren i Förmedlingstjänsten.

1.3 Det är Kundens ansvar att själv vara medveten om den tid och datum Kunden har bokat tjänsten. Pandy tar inget ansvar för att påminna Kunden. Bara om Pandy måste göra ändringar i bokningen kommer Kunden att kontaktas.

 

2. Åtagande

 

2.1 Pandy förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Pandy skall vid utförandet av tjänsten använda sig av kompetent och lämplig personal.

2.2 Kunden ansvarar för att andra medlemmar i dennes hushåll uppträder korrekt och ansvarsfullt mot Pandys personal i samband med utförandet av tjänsten.

2.3 Kunden skall informera och samråda med Pandys personal om samtliga förhållanden som den behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt. Detta inkluderar strukturell information samt information om var ledningar och rör är dragna. Pandy förbehåller sig rätten att ej utföra beställd tjänst ifall de anser att Kunden inte är informerad om förhållandena som är nödvändiga för tjänstens utförande.

2.4 Kunden skall även informera Pandy om eventuella risker med att utföra ett arbete, såsom gammal tapet, mögel, ruttet material eller andra eventuella förhinder som kan försvåra arbetet.

2.5 Kunden skall underlätta arbetet i den mån det går för Pandy att utföra tjänsten. Vissa tjänster förutsätter förberedelse för garanterat resultat inom den tidsram Pandy åtagit sig jobbet, såsom bortplockade hinder, att korrekt material finns tillgängligt samt en omöblerad bostad vid flyttstädning.

2.6 Kunden bär fullständigt ansvar för att informationen som förmedlats till Pandy är korrekt, fullständig och så detaljerad som möjligt för att Pandy skall kunna uppskatta tidsåtgång och sedermera fastställa en offert. Då kunden valt att undanhålla eller glömt att berätta väsentlig information för det praktiska arbetet har Pandy rätt att i efterhand fakturera arvode för det extraarbete som tillkommit.

2.7 Pandy äger rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan häva detta åtagande. Pandy skall dock därvid omgående informera och samråda med Kunden. Med särskilda skäl avses t.ex. att arbetsmiljön är undermålig, osäker, ohälsosam eller annars sådan att Pandy inte kan utföra tjänsten på ett effektivt och bra sätt eller att samarbetet mellan Kunden och Pandys personal inte fungerar tillfredsställande.

2.8 Pandy förutsätter att varken Kunden eller Kundens närstående anställer Pandys personal för att utföra tjänster omnämnda i detta avtal. Om så ändå sker skall Kunden utge ett vite till Pandy motsvarande tre (3) heltidsmånadslöner (enligt gällande anställningsavtal med Pandy) jämte sociala avgifter för varje sådan anställd person. Med ”närstående” avses i detta avtal;

 

a) den som är gift eller sammanboende med Kunden; och

b) den som i övrigt är nära släkting till Kunden.

 

2.9 Pandy åtar sig att i erforderlig mån vara så miljövänliga som möjligt i utförandet av tjänsten. Pandy strävar alltid efter att minska sitt miljömässiga avtryck och samarbetar med företag som hjälper Pandy att tillhandahålla miljövänliga medel som håller hög kvalitet.

 2.10 Dessa villkor samt Pandys Integritetspolicy kan komma att ändras eller justeras. Det åligger kunden att hålla sig uppdaterad om gällande villkor, priser och policys inför varje beställning av Tjänster från Pandy.

3. Avgifter och övriga betalningsvillkor

 

3.1 Kunden skall till Pandy utge ersättning för utförd tjänst enligt nu gällande priser vilka framgår i offert eller pris som erbjuds i Förmedlingstjänsten.

3.2 Betalning sker enligt specificerad offert. I det fall information som kunden uppgett inte stämmer förbehåller sig Pandy rätten att fakturera ut ett högre belopp. Betalning skall ske senast det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning genom Förmedlingstjänstenkommer offererat belopp låsas av Pandys samarbetspartner Stripe 2 dagar innan utför tjänst och vid färdigställande av beställt jobb kommer pengarna dras permanent och tillhandahållas Pandy. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen enligt en räntesats motsvarande diskontot för aktuell tidpunkt med ett tillägg av åtta (8) procentenheter.

3.3 I applikation samarbetar Pandy med betaltjänsten Stripe som i egen regi sköter betalningen av Pandys tjänster. Stripes vilkor för betalning går att finna genom deras hemsida: https://stripe.com/spukl/legal.

3.4 Faktura och offert anges i två belopp med anledning av direktavdraget i Lagen om skattereduktion för hushållsnära tjänster (s.k. RUT-avdrag). Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen skattereduktion för arbetskostnaden. Är Kunden berättigad till skattereduktion skall det lägre beloppet väljas. Om Kunden ligger i riskzonen för att skattereduktion ej kommer att medges skall det högre beloppet väljas. Är Kunden inte berättigad till skattereduktion kommer endast ett belopp anges på fakturan, totalbeloppet.

3.5 Administrativa avgifter kan tas ut för administrativt merarbete, exempelvis vid fakturabetalning.

3.6 Om Kunden i 3.4 har valt det lägre beloppet så gäller  att om Skatteverket inte godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på grund av att Kunden inte är berättigad till skattereduktion, skall Kunden mot en påminnelsefaktura erlägga det obetalda beloppet från ursprungsfakturan. Ifall kunden erlagt betalningen via applikation och betalt med kort kommer en faktura skickas till den adress som kunden står skriven på med resterande belopp.

3.7 Kunden skall meddela Pandy minst 48 timmar (2 dagar) i förväg om en specifik avtalad tjänst ej skall utföras. I annat fall skall full ersättning för beställd tjänst erläggas. Notera att total ersättningen gäller innan RUT-avdrag.

3.8 Anmärkningar på Pandys fakturor skall skriftligen vara Pandy tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum.

3.9 Pandy åtar sig att kunna ändra priser för de nämnda tjänsterna i punkt 1.1 utan att behöva meddela kunden. Ett arbete som är överenskommet innan prisförändringen skall inte följa den nya prissättningen och det överenskomna priset består. Pandy förbehåller sig att ändra prissättningen på Tjänsterna utan att meddela Kunden. Det åligger kunden att inför varje bokad Tjänst informera sig om aktuellt pris. Bokat pris gäller, och vid abonnemang ändras priset efter 4 veckor.

 

4. Ansvarsbegränsning, etc.

  

4.1 Vid försening av service skall ersättning enligt punkt 3.1 inte utgå för den tid som motsvarar förseningen, och vid helt utebliven service som Pandy åtagit sig skall ingen ersättning enligt punkt 3.1 utgå. Kundens rätt att innehålla ersättning enligt vad nu sagts skall utgöra den enda sanktionen för försenad eller utebliven tjänst enligt detta avtal. Pandy ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan uppkomma med anledning av underlåtenhet att uppfylla förpliktelse enligt detta avtal eller på grund av försenad eller utebliven Tjänst utöver vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Kunden förbinder sig att inte framställa eventuella krav avseende kostnader för ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan ideell eller ren förmögenhetsskada med anledning av försenad eller utebliven service.

4.2 Kunden skall erbjuda möjlighet till arbetsstart från och med 20 minuter från utsatt tid. Ifall kunden ej gjort det möjligt för Pandy att påbörja arbetet 20 minuter efter utsatt tid kan Pandy avsäga sig uppdraget. Pandy har då rätt att debitera 100% av offererad tjänstekostnad mot kunden.

4.3 Kunden ska ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen ska täcka de vanligaste förekommande skadorna i hemmet.

4.4 Pandy har tecknat försäkring för sin personal och för att tillhandahålla de tjänster som nämns i 1.1.

4.5 Om det visas att Pandy eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sak- eller personskada ersätter Pandy sådan skada (direkt skada eller direkt förlust) eller så åtgärdar Pandy skadan/felet.

4.6 Pandy svarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador, psykiska skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.

4.7 Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder. Skadevärderingen och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Pandys företagsförsäkring.

4.8 För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst skall Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Pandy därom (se 17 § Konsumenttjänstlagen).

4.9 Kunden kan få det svårt att uppfylla sin bevisbörda om mer än 24 timmar förflutit efter utfört arbete varför det rekommenderas att man meddelar Pandy om eventuella fel inom 24 timmar. Detta är framförallt viktigt när det kommer till själva utförandet. När det gäller sakskada rekommenderas att man meddelar Pandy inom fem (5) arbetsdagar efter skadans uppkomst till Pandy. Om det finns omständigheter som föranleder att anmälan om sakskada ej kan ske senast fem (5) arbetsdagar efter utförd tjänst men inom skälig tid görs en bedömning från fall till fall beroende på omständigheterna huruvida Kunden har förlorat sin rätt till ersättning gentemot Pandy.

4.10 Det är enbart Kunden som har rätt till garanti på utförd tjänst. När resultatet är accepterat av Kunden förlängs ej garanti över till ny innehavare av bostaden. Detta inkluderar även familj, vänner och andra närstående till Kunden.

4.11 Kunden bär fullt ansvar till att det finns skälig tid för Pandy att uppfylla garanti på utförd tjänst (minst 24h), exempelvis kunna korrigera ej färdigställt arbete. Ifall skälig tid ej erbjudits, har Kunden ej rätt till garanti och Kunden debiteras på hela beloppet.

 

5. Avtalstid

 

5.1 Detta avtal gäller för de leveranser som vid beställning i Förmedlingstjänsten.

 

6. Uppsägning på grund av avtalsbrott

 

6.1 Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal;

 

a) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten; eller

 

b) om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

 

7. Meddelanden

 

7.1 Meddelanden föranledda av detta avtal skall skickas skriftligen till part till info@pandy.co  

7.2 Om parts adress eller telefonnummer ändras skall denne skriftligen meddela motparten om ny adress/telefonnummer alternativt ändra sina privata uppgifter i Förmedlingstjänsten.

7.3 Överenskomna avvikelser från detta avtal skall, för att gälla, upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.

8. Tvist

 

8.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

 

9. Personuppgiftslag/GDPR

 

9.1 Genom användande av Pandys Tjänster och Förmedlingstjänsten godkänner Kunden att dennes personuppgifter lagras. Pandy använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänster mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att erbjuda Kunden tilläggstjänster samt lämna erbjudanden som utgör komplement till tjänsterna. Förutom att Pandy därvid behandlar personuppgifterna internt inom företaget, använder sig Pandy även av utomstående företag som bidrar Pandy med ändamålsmässig användning av lagrade uppgifter. Kunder har enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning möjlighet att kontakta Pandy för information om lagringen av personuppgifter. Mer information går att finna i Pandys Integritetpolicy.

Pandy AB © 2016-2018